Otis Burgess Nesbit

photoGENEALOGY
1. James Templer (1751 - 1847)
2. James Templer (1795 - 1859)
3. Mary Templer Nesbit (1830 - 1916)
4. Otis Burgess Nesbit (1871 - 1952)
Use the Arrow to return to previous page.